1400/5/10 یکشنبه ارتباط با حراست و بازرسی اداره کل


* مراجعین محترم به اداره کل حفاظت محیط زیست استان در صورت نیاز به ارتباط با رئیس اداره حراست به طبقه سوم اداره کل آقای خورشیدی مراجعه و یا با شماره تلفن 03832223572 داخلی 258 تماس و در صورت نیاز به ارتباط با رئیس اداره بازرسی به طبقه اول خانم هاشمی مراجعه و یا با شماره تلفن 03832223572 داخلی 218 تماس حاصل نمایید*

 
 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها