1392/2/10 سه‌شنبه

شرح وظایف اداره  محيط زيست طبيعي

 • مشاركت در تهيه طرح  هاي مديريت  جامع وتفضيلي مناطق  ، زيستگاههاي خشك و بياباني ، جنگلي ، مرتعي و كوهستاني و مدیریت غارها.
 • بررسي ظرفيت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش جهت اتخاذ تدابير لازم براي بهره برداري معقول.
 • بررسي و شناسايي منابع اكولوژيكي موجود دراستان با استفاده از روش هاي مختلف شناسايي منابع از جمله : آمار برداري ، نمونه برداري ، استفاده از عكسهاي هوايي و ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي .
 • نقشه سازي منابع شامل نقشه هاي : اقليم ، هيدرولوژي ، شكل زمين ، زمين شناسي ، خاك ،‌ پوشش گياهي ، زيستگاهها و جانوران
 • انجام بررسي هاي بيولوژيكي و اكولوژيكي و بررسي هاي لازم درباره عادات و رفتار ، توليد مثل و شناسايي گونه هاي مختلف حيات وحش .
 • انجام بررسيهاي لازم و جامع در زمينه هاي شناسايي ، تجزيه و تحليل كمي و كيفي جمعيت ، نرخ زادآوري ، بررسي عادات و رفتار ، شرايط زيستي و ساير پارامترهاي زيست شناختي گونه هاي مختلف پستانداران پرندگان /گونه هاي آبزيان و خزندگان ودوزيستان  به منظور مشخص نمودن وضعیت جمعیت  گونه هاي مختلف در استان و نيز اعلام گونه هاي قابل بهره برداري ، نادر ، در خطر انقراض و گونه هاي آسيب رسان براساس سرشماري و آمارهاي دريافتي از معاونت نظارت و پایش
 • انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور شناسايي عوامل تهديد و كاهش جمعيت پستانداران وحشي پرندگان وحشي /گونه هاي آبزيان و خزندگان ودوزيستان  استان به تفكيك گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مديريت)
 • انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور اعلام ممنوعيت و محدوديت هاي مكاني ، زماني و گونه اي از منابع حيات وحش استان
 • تجهیز ،ساماندهی ومدیریت موزه تاریخ طبیعی وتنوع زیستی  استان.
 • شناسايي و رده بندي ، تبارشناسی و ديرينه شناسي فسيل هاي مهره دار، بي مهره، گياهي و نمونه هاي سنگ و كاني.
 • شناسائی جمعيتهاي گياهي درمعرض تهديد در زميته هاي تنوع زيستي وذخائر ژنتيكي استان و اجرای راهکارهای ارائه شده
 • همكاري با ستاد در تهیه وآماده سازي  مجموعه های مرجع و نمایشگاهی در زمینه رستنیها ( نمونه های هرباریومی ، بذر، چوب ، نمونه های  سه بعدی و ...) ، جانوران ( نمونه های اتاله شده ، تاکسیدرمی شده ، الکلی و ...) ، نمونه های سنگ ، کانی ، فسیل های گیاهی و جانوری .همچنین نمونه های بیولوژیک و بانک ژن .
 • همكاري با ستاد در زمينه كنوانسيون هاي بين المللي و پروتكل ها.

 
خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع دراداره محیط زیست طبیعی
خدمت 1:

طرح های خدماتی -تولیدی و کشاورزی در مناطق چهارگانه
هدف:
پاسخگویی به استعلامات در خصوص استقرار واحدهای خدماتی - تولیدی و کشاورزی در مناطق چهارگانه

مدت انجام کار: یکماه

شرح گردش
خدمت 2:
طرح های تکثیر و پرورش آبزیان در مخازن پشت سدها با مصارف غیر شرب
هدف: پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص طرح های تکثیر و پرورش آبزیان در مخازن پست سدها با مصارف غیر شرب
مدت انجام کار: یکماه
شرح گردش
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"