ریاست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
مدیرکل
شهرام احمدی فارسانی
حراست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

رئیس اداره حراست
pol.chb@doe.ir
حشمت الله خورشیدی
معاونت فنی
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
معاون فنی
technical.ass.chb@doe.ir

محسن حبیبی

 
رئیس اداره محیط زیست انسانی
hum.chb@doe.ir
سید مهدی رضوی
رئیس اداره محیط زیست طبیعی
nat.chb@doe.ir
نسترن اشکانی
معاونت نظارت و پایش
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
معاون نظارت و پایش
payesh.ass.chb@doe.ir
فرزاد کیانی

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
hayatvahash.chb@doe.ir

 

حبیب الله اکبری

 
رئیس اداره امور آزمایشگاهها
lab.chb@doe.ir
شهین کریمیان
رئیس اداره نظارت و پایش
: payesh.chb@doe.ir
ارسلان رحیمی
 
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
رئیس اداره امور اداری
edari.chb@doe.ir
مهدخت قاسمی دهکردی
رئیس اداره آموزش و پژوهش
edu.chb@doe.ir
سمیه ترنج
رئیس اداره روابط عمومی
pr.chb@doe.ir   
مجاهد عباسی
رئیس اداره مدیریت عملکرد
amalkard.chb@doe.ir


زینب هاشمی

 
رئیس اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی
eng.chb@doe.ir
هژیر سلطانی
رئیس(فرمانده یگان) ادارات شهرستانها 
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

 
رئیس (فرمانده) اداره یگان حفاظت محیط زیست
yegan.chb@doe.ir
اصغر نوربخش رضایی
رئیس (فرمانده یگان) اداره پارک ملی تنگ صیاد
 
بختیار طاهری
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرکرد
 
قدرت الله داودی
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن
boroujen.chb@doe.ir
مرتضی منصوری

 
سرپرست (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان
lordegan.chb@doe.ir
فرهاد محمودی

 
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردل
ardal.chb@doe.ir
تورج رئیسی

 
رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ
kohrang.chb@doe.ir
نعمت الله عزیزی
رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کیار
keiar.chb@doe.ir
حیدر مردانی

 
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فارسان
farsan.chb@doe.ir
بیژن محمدی
سال 1399  سال جهش تولید