1394/5/22 پنجشنبه
 
ریاست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
مدیرکل
شهرام احمدی فارسانی
حراست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

رئیس اداره حراست
pol.chb@doe.ir
03832223572
حشمت الله خورشیدی
معاونت فنی
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
معاون فنی
technical.ass.chb@doe.ir
03832223572

محسن حبیبی

 
معاون نظارت و پایش
payesh.ass.chb@doe.ir
03832223572
سید مهدی رضوی
رئیس اداره محیط زیست طبیعی
nat.chb@doe.ir
03832223572
نسترن اشکانی
معاونت نظارت و پایش
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
hayatvahash.chb@doe.ir

03832223572

فهیمه اسلامی

 
رئیس اداره امور آزمایشگاهها
lab.chb@doe.ir
03832223572
شهین کریمیان
رئیس اداره نظارت و پایش
: payesh.chb@doe.ir
03832223572
ارسلان رحیمی
 
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
رئیس اداره امور اداری
edari.chb@doe.ir
03832223572
مهدخت قاسمی دهکردی
رئیس اداره آموزش و پژوهش
edu.chb@doe.ir
03832223572
سمیه ترنج
رئیس اداره روابط عمومی
pr.chb@doe.ir
03832223572  
سید محمد البرزی
رئیس اداره مدیریت عملکرد
amalkard.chb@doe.ir
03832223572


زینب هاشمی

 
رئیس اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی
eng.chb@doe.ir
03832223572
هژیر سلطانی
رئیس اداره امورمالی
03832223572
مهدی زمانی
رئیس(فرمانده یگان) ادارات شهرستانها 
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
رئیس (فرمانده) اداره یگان حفاظت محیط زیست
yegan.chb@doe.ir
03832223572 
بختیار طاهری

رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرکرد

03832223572
 
اصغر نوربخش رضایی
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن
boroujen.chb@doe.ir

03832422566
مرتضی منصوری

سرپرست (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان
lordegan.chb@doe.ir
03834456061
 
فرهاد محمودی

رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردل
ardal.chb@doe.ir
03834343930
حسین امانی

 
رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ
kohrang.chb@doe.ir
03833622937
نعمت الله عزیزی
رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کیار
keiar.chb@doe.ir
03832624212
تورج رئیسی

رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فارسان
farsan.chb@doe.ir
03833228139
بیژن محمدی

رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سامان

 
بهنام رحیمی
 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها