1394/5/22 پنجشنبه
 
ریاست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
مدیرکل
شهرام احمدی فارسانی
حراست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

رئیس اداره حراست
pol.chb@doe.ir
03832223572
حشمت الله خورشیدی
معاونت فنی
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
معاون فنی
technical.ass.chb@doe.ir
03832223572

محسن حبیبی

 
معاون نظارت و پایش
payesh.ass.chb@doe.ir
03832223572
سید مهدی رضوی
رئیس اداره محیط زیست طبیعی
nat.chb@doe.ir
03832223572
نسترن اشکانی
معاونت نظارت و پایش
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
hayatvahash.chb@doe.ir

03832223572

حبیب الله اکبری

 
رئیس اداره امور آزمایشگاهها
lab.chb@doe.ir
03832223572
شهین کریمیان
رئیس اداره نظارت و پایش
: payesh.chb@doe.ir
03832223572
ارسلان رحیمی
 
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
رئیس اداره امور اداری
edari.chb@doe.ir
03832223572
مهدخت قاسمی دهکردی
رئیس اداره آموزش و پژوهش
edu.chb@doe.ir
03832223572
سمیه ترنج
رئیس اداره روابط عمومی
pr.chb@doe.ir
03832223572  
مجاهد عباسی
رئیس اداره مدیریت عملکرد
amalkard.chb@doe.ir
03832223572


زینب هاشمی

 
رئیس اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی
eng.chb@doe.ir
03832223572
هژیر سلطانی
رئیس(فرمانده یگان) ادارات شهرستانها 
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

 
رئیس (فرمانده) اداره یگان حفاظت محیط زیست
yegan.chb@doe.ir
03832223572
 
اصغر نوربخش رضایی
رئیس (فرمانده یگان) اداره پارک ملی تنگ صیاد
03832422566
بختیار طاهری
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرکرد
03832223572
اصغر نوربخش رضایی
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن
boroujen.chb@doe.ir

03832422566
مرتضی منصوری

 
سرپرست (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان
lordegan.chb@doe.ir
03834456061
 
فرهاد محمودی

 
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردل
ardal.chb@doe.ir
03834343930
حسین امانی

 
رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ
kohrang.chb@doe.ir
03833622937
نعمت الله عزیزی
رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کیار
keiar.chb@doe.ir
03832624212
تورج رئیسی

 
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فارسان
farsan.chb@doe.ir
03833228139
بیژن محمدی
سال 1399  سال جهش تولید