1392/2/10 سه‌شنبه

          شرح وظایف اداره نظارت بر امور حيات وحش

 • بررسی  وشناسايي بيماريهاي رايج در گونه هاي حيات وحش كشور  وچگونگی شیوع و گسترش آن و ارائه راهكار جهت كنترل ودرمان آنها و انجام اقدامات لازم.
 • بررسي بيماريهاي مشترك بين انسان ، دام و حيات وحش و ارائه راهكارهاي مناسب
 • آموزش و ارشاد كارشناسان ذیربط و ماموران اجرايي در زمينه روشهاي نمونه برداري با هدف جلوگيري از شيوع و گسترش بيماري ها به ويژه بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان و آموزش كمكهاي اوليه و درماني به آنها .
 • تنظیم برنامه سرشماری ادواری حیات وحش و نظارت بر حسن انجام آن وجمع بندی ، تجزیه و تحلیل آمارحیات وحش وارایه آن به معاونت فنی.
 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت اجرايي نمودن طرحهاي مديريت مناطق با تأكيد بر اجرای برنامه هاي مربوط به زونهاي حفاظت و پايش ،طبيعت گردي،‌ احياء و بازسازي، ، آموزش و مشاركت جوامع محلي از طريق واحدهای اجرای به منظوراجراي مديريت نوين در مناطق تحت مديريت  .
 • صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیر  بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط  وتهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالانه از بازدیدکنندگان .
 • بررسی  واعلام نظر در خصوص طرح هاوفعاليتهاي مربوط  به باغهاي وحش ،تاسيس نمايشگاههاي حيات وحش ، سيركها ، بهره برداري از قرقهاي اختصاصي و تكثير و پرورش و نگهداري حيوانات وحشي در حوزه استحفاظي وصدور موافقت اصولي مربوطه 
 • نظارت بر نحوه عملكرد مراكز نگهداری حيات وحش  نظير مراكز تكثير وپرورش و باغهاي وحش
 • نظارت تخصصی بر مراکز فروش حیوانات وپرندگان وحشی واعمال قانون در موارد مواجهه با تخلفات با همکاری یگان حفاظت.
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات  گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر انقراض كه در فهرست ضمائم CITES قرار دارندوصدور مجوزهاي مربوطه  با رعایت ضوابط و مقررات. 
 • نظارت بر صدور انواع پروانه هاي شكار و صيد و دفترچه ويژه شكار چيان
 • صدور مجوز دفع حيوانات آسيب رسان  مطابق با ضوابط ومقرات مربوطه
 • تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای ذي ربط با رعایت ضوابط و مقررات 
 • برآورد نيازهاي تجهيزاتي(حفاظتي ،رفاهي،عملياتي و...) مناطق تحت مديريت در امر حفاظت از عرصه هاي طبيعي  و برنامه ريزي جهت تامين آنها
                 ساماندهي نحوه فعاليت همياران محيط زيست
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"