1392/2/10 سه‌شنبه

         شرح وظایف اداره امور آزمايشگاه ها

 

 • ايجاد هماهنگي بين آزمايشگاه اداره كل و كليه آزمايشگاههاي تابعه در جهت افزايش توان علمي و فني كادر آزمايشگاهي از طريق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربيات فني موجود و تهيه ویکسان سازی دستورالعملهاي لازم در جهت استاندارد نمودن روش هاي نمونه برداري و آزمايشات مربوطه وخرید دستگاه ها وتجهیزات
 • بررسي و نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي معتمد و صدور مجوز جهت متقاضیان جدید.
 • انجام آزمايشات فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيك برروي نمونه هاي پسابهاي صنعتي ، شهري ، كشاورزي ، همچنين آناليز مواد جامد بمنظور شناخت كمي و كيفي عوامل آلوده كننده  در  جهت كنترل آلودگيهاي زيست محيطي
 • نمونه برداري و آزمايش آب رودخانه ها و درياچه ها و تالاب ها و تجزيه و تحليل و ثبت مستمر نتايج حاصله  با هدف پايش زيست محيطي .
 • بسترسازي ،نظارت و  پيگيري بر اجراي خوداظهاري در پايش آلودگي هاي زيست محيطي در منابع آلاينده
 • پیگیری پایش لحظه ای خروجی صنایع ( فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به  حوزه معاونت فنی.
 • نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی( خوداظهاری )نجام شده توسط ادارات تابعه
 • آزمايش برروي نمونه هاي حيات وحش به منظور تعيين عوامل و شناخت بيماري ها در همكاري با دامپزشكان .
 • آزمايش نمونه هاي گياهان به منظور تعيين اثرات عوامل مختلف محيط زيست برروي آنها .
 • بررسي نتایج حاصل از تحليل پارامترها و خواص فيزيكي آب مانند دما، شوري، چگالي، كدورت آب و نحوه توزيع سطحي و عمقي اين پارامترها در دریا
 • جمع آوری وآماده سازی نمونه های بیولوژیک طبق فرایندهای مصوب جهت نگهداری در بانک ژن مرکزی.
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"