1392/2/10 سه‌شنبه

           شرح وظایف اداره امور اداري

  • ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نيازهاي آموزشي برحسب تقويم آموزشي سازمان ، اجراي دوره هاي آموزشي و تهيه گزارشات لازم در خصوص دوره هاي طي شده کارکنان.
  • اجراي قوانين ، مقررات استخدامي و انجام امورپرسنلي ازقبيل : استخدام ، مرخصي ها ، ارتقاء ، انتصاب  ( تا سقف مجاز )، انتقال (تا سقف مجاز) ، بازنشستگي و تهيه و صدور احكام مربوطه و عقد يا تمديد يا تجديد قراردادهاي استخدامي ،‌ خريد خدمت و ساير امور تفويضي از سازمان .
  • اجراي احكام قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري، ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي  و تهيه و صدور احكام كارگزيني مربوطه .
  • ايجاد بانك اطلاعات پرسنلي با هدف جمع آوري ،‌ طبقه بندي ، تقسيم و جاري نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نيازهاي استخدامي واحدها و تهيه انواع آمارهاي پرسنلي برحسب گروه، شغل ، تحصيلات ، سن ، جنسيت  و ........ و انجام بررسيهاي آماري مربوطه و ارائه گزارش ادواري به مراجع ذيصلاح .
  • صدور معرفي نامه يا گواهي اشتغال و گواهي حقوق كاركنان .
  • انجام امور مربوط به حضور و غياب كاركنان اداره كل و تهيه دستورالعمل اجرائي و نحوه انجام حضور و غياب با رعايت مقررات مربوطه .
  • اداره اموردبيرخانه،‌ ثبت و صدور ، توزيع، تكثير و ارسال مكاتبات و انجام امور نامه رساني خارج از اداره كل با استفاده از امكانات پستي .
  • اداره امور بايگاني راكد و اجراي مقررات مربوط به امحاء اوراق و مكاتبات اداري زائد و تنظيم و اجراي  شيوه هاي موثر بايگاني در واحدهاي اداره كل .

 

 

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"