1392/2/10 سه‌شنبه

          شرح وظایف اداره  امور مالي

 • درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصيصي بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانوني و نگهداري حساب آنها .
 • درخواست وجه از سازمان بازنشستگي كشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران .
 • نگهداري حساب اعتبارات و تعهدات به تفكيك برنامه ها ، فعاليتها ،‌ پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصيصي و ارائه گزارش نهايي اعتبارات هزينه شده .
 • تهيه و تنظيم ليست حقوق و اسناد هزينه هاي جاري ، عمراني و انتقالي و فهرست كسوربازنشستگي و رسيدگي به اسناد آنها .
 • صدور چك ، حواله ، تنخواه گردان و پرداخت هزينه هاي اداره كل با رعايت مقررات مربوطه .
 • رسيدگي به اسناد اموال و كالاهاي خريداري شده از نظر انطباق با قوانين و مقررات مالي ورسيدگي به حساب كالاها و اموال وارده و صادره و پلاك كوبي و فروش و تحويل اموال و نگهداري اسناد هزينه و دفاتر اموال .
 • نگهداري دفاتر معين ،‌ روزنامه و كل و ثبت و طبقه بندي مستمر عمليات حسابداري و تهيه بيلان ماهانه و صورتحساب هاي ضروري اداره كل طبق قوانين و مقررات .
 • نگهداري حساب تنخواه گردان ،‌ بدهكاري ، پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و تعقيب و تسويه و واريز آنها قبل از انقضاي مهلت قانوني .
 • تهيه و توزيع پروانه هاي شكار به واحدهاي تابعه و نگهداري حساب آنها و حفظ و نگهداري اوراق بهادار .
 • نگهداري حساب درآمدهاي اداره كل به تفكيك نوع درآمد .
 • دريافت انواع صورتحساب ها و گزارشهاي مالي از واحدهاي تابعه و تفكيك و طبقه بندي آنها .
 • تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه در پايان هرسال .
 • پاسخگويي به هيئت حسابرسان اعزامي از ديوان محاسبات در مورد رسيدگي به حسابهاي اداره كل و همكاري مطلوب جهت تسريع در بهبود امر رسيدگي .
 • استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزينه هاي انجام شده اعم از بودجه جاري و عمراني به تفكيك فعاليت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"