رکورد مورد نظر یافت نشد
 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها