1392/2/9 دوشنبه

 شرح وظايف اداره مديريت عملكرد:
 

  • بازرسي مستمر و دوره اي از واحدهاي تابعه استاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد اقدام كنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها، و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي به منظور ارزیابی عملکرد و يافتن كاستي ها، سوء مديريت و انحرافات از سياستهاي تعيين شده و ارائه راه حلها و پيشنهادات براي رفع آنها.
  • بازرسي و سنجش ميران رضايت مردم از واحدهاي مختلف اداره كل و نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع در سطح استان  و ارایه گزارش مربوطه  به دبیرخانه شورای تحول اداری استان به منظور اجرای مقررات مرتبط
  • برقراري ارتباط با سازمان بازرسي استان و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظرسنجي دستگاهها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات.
  • تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد استان و واحدهاي تابعه با همكاري ستاد .
  • ارزيابي عملكرد واحدهاي استان بر اساس شاخصهاي اختصاصي و عمومي، تكميل فرمهاي مربوط و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي جهت ارايه به مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون تحول اداري اداره كل.
  • انجام ارزيابي عملكرد ساليانه در سه سطح اداره كل   مديران و كاركنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزيابي عملكرد.
  • تهيه گزارشهاي ادواري در فواصل ماهانه، شش ماهه و سالانه براي اطلاع مدير كل استان از عملكرد واحدهاي مختلف.
  • دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم(مراجعان) از واحدها و كارمندان اداره كل و بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي.
  • پيگيري نامه هاي مردمي دريافت شده از سامد و سامانه ارتباط مردمي اداره كل و يا مراجعه حضوري مردم در سفر مقامات به استان ها.
  • انجام وظايف دبيرخانه پيشگيري و مبارزه با رشوه در اداره كل.

 

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"