1396/10/20 چهارشنبه
خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع دراداره محیط زیست انسانی
خدمت1:
صدور مجوز زیست محیطی احداث واحدهای رده 1-6 ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی

خدمت2:

صدور مجوز زیست محیطی بهره برداری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی

شرح گردش

خدمت3:

صدور مجوز زیست محیطی واحدهای رده 7

شرح گردش


خدمت4:
صدور مجوز زیست محیطی طرح های مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی (واحدهای بزرگ)

شرح گردش

 

ضمنا هیچکدام از این موارد قابل ارائه از طریق دفاتر پیشخوان و الکترونیکی نیستند و شخص باید پیگیری حضوری داشته باشند .


خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع دراداره محیط زیست طبیعی
خدمت 1:

طرح های خدماتی -تولیدی و کشاورزی در مناطق چهارگانه
هدف:
پاسخگویی به استعلامات در خصوص استقرار واحدهای خدماتی - تولیدی و کشاورزی در مناطق چهارگانه

مدت انجام کار: یکماه

شرح گردش

خدمت 2:
طرح های تکثیر و پرورش آبزیان در مخازن پشت سدها با مصارف غیر شرب
هدف: پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص طرح های تکثیر و پرورش آبزیان در مخازن پست سدها با مصارف غیر شرب
مدت انجام کار: یکماه
شرح گردش
 
 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها